Zbudowanie aplikacji bazującej na React i Firebase: CRUD

Kolejne kroki:

 • Instalacja środowiska programistycznego np. ‘Visual Studio Code‘.
 • Instalacja Node.js.
 • Weryfikacja instalacji:

node -v

npm -v

 • Tworzenie projektu React JS:

npx create-react-app todoapp

cd todoapp

code .

npm start

 • Tworzenie projektu Firebase.
 • Tworzenie bazy danych dla aplikacji:
  a)klikamy ‘Firestore database
  b)następnie: ‘Start in test mode
  c) nadanie nazwy dla kolekcji
  d) dodanie jakichś przykładowych danych
 • Integracja Firebase z projektem React

npm install firebase

 • Stworzenie pliku konfiguracyjnego ‘firebase.js‘ w katalogu źródłowym. Tutaj dodajemy konfigurację z Firebase do połączenia:
  a) klikamy w ikonkę Web ”
  b) nadanie nazwy dla naszej aplikacji
  c) rejestracja aplikacji
  d) skopiowanie ‘firabaseConfig
//zawartość pliku 'firebase.js'
import { initializeApp } from "firebase/app"

const firebaseConfig = { //tutaj trzeba uzupełnić własną konfiguracją

 apiKey: "",

 authDomain: "",

 projectId: "",

 storageBucket: "",

 messagingSenderId: "",

 appId: ""

};

export const app = initializeApp(firebaseConfig);
//App.js
import './App.css';
import { Component } from 'react';
import { collection, deleteDoc, getDocs, getFirestore, addDoc, doc, setDoc } from 'firebase/firestore/lite';
import { app } from './firebase';

class App extends Component {

 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   notes: []
  }
 }

 async refreshNotes() {
  var notesList = [];
  const db = getFirestore(app);
  const notesCol = collection(db, 'notes');
  const notesSnapshot = await getDocs(notesCol);

  notesSnapshot.forEach(doc => {
   let note = doc.data();
   note.id = doc.id;
   notesList.push(note);
  });
  this.setState({ notes: notesList });
 }

 componentDidMount() {
  this.refreshNotes();
 }

 async addClick() {
  var newNotes = document.getElementById("newNotes").value;
  var newNotesObject = { description: newNotes };
  const db = getFirestore(app);
  const notesCol = collection(db, 'notes');
  await addDoc(notesCol, newNotesObject);
  this.refreshNotes();
 }

 async deleteClick(id) {
  const db = getFirestore(app);
  const notesRef = doc(db, 'notes/' + id);

  await deleteDoc(notesRef);
  this.refreshNotes();
 }

 async updateClick(id) {
  const updatedDescription = prompt("Enter the updated description:");
  if (!updatedDescription) return; // If user cancels the prompt

  const db = getFirestore(app);
  const notesRef = doc(db, 'notes', id);

  await setDoc(notesRef, { description: updatedDescription }, { merge: true });
  this.refreshNotes();
 }

 render() {
  const { notes } = this.state;
  return (
   <div className="App">
    <h2>Todoapp</h2>
    <input id="newNotes" /> 
    <button onClick={() => this.addClick()}>Add Notes</button>
    {notes.map(note =>
     <p>
      <b>* {note.description}</b>  
      <button onClick={() => this.deleteClick(note.id)}>Delete Notes</button>
      <button onClick={() => this.updateClick(note.id)}>Update Notes</button>
     </p>
    )}
   </div>
  );
 }
}

export default App;

Opcjonalnie/dodatkowo możemy:

 1. Zainstalować wtyczkę Visual Studio Extension: ‘Prettier-Code formatter‘ do sformatowania kodu żeby bardziej przejrzyście wyglądał
  skrót: ‘Ctrl + Shift + I’ do użycia po włączeniu wtyczki
 2. Instalacja rozszerzenia ‘Print‘, jeżeli chcemy wydrukować kod źródłowy.

Leave a Reply