Obliczanie średniej ocen z przedmiotów – Java

package net.traininguniverse.srednia_ocen;

/**
 * 
 * Program wyliczający średnią ocen z kilku przediotów w szkole.
 *
 */

public class Main {

	public float obliczSrednia(int[][] uczen) {

		float suma = 0;

		for (int i = 0; i < uczen.length; ++i)
			for (int j = 0; j < uczen[i].length; ++j) {
				suma += uczen[i][j];
			}
		return suma / (uczen.length * uczen[uczen.length - 1].length);
	}

	public static void main(String[] args) {

		int numberOfClasses = 3; // liczba przedmiotów
		int numberOfNotes = 4; // liczba ocen z danego przedmiotu
		int[][] Pawel = new int[numberOfClasses][numberOfNotes];

		Pawel[0] = new int[] { 2, 2, 2, 2 };
		Pawel[1] = new int[] { 3, 3, 3, 3 };
		Pawel[2] = new int[] { 5, 5, 5, 5 };

		Main main = new Main();
		System.out.println(main.obliczSrednia(Pawel));

	}
}

Java | dostęp do klas

Ćwiczenie.
Napisz klasę ConnectionManager, która będzie zarządzać tablicą obiektów Connection (tablica ma mieć stałą liczbę elementów). Programista-klient nie ma mieć możliwości jawnego tworzenia obiektów klasy Connection, polegając jedynie na statycznej metodzie z klasy ConnectionManager. Kiedy klasie ConnectionManager skończą się obiekty Connection, metoda ta powinna zwracać referencję pustą. Prztestuj działanie klas w metodzie main().

Rozwiązanie:

package net.traininguniverse.access;

class Connection {

  private Connection() {
  }

  public static Connection makeConnection() {
    return new Connection();
  }
}

public class ConnectionManager {

  static int count = 0;
  static final int size = 2;

  static Connection makeConnection() {
    count++;
    if (count <= size)
      return Connection.makeConnection();
    else
      return null;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Connection[] connections = new Connection[size];

    connections[0] = makeConnection();
    connections[1] = makeConnection();
    System.out.println(connections[1]);
    System.out.println(makeConnection());
  }
}

Java | pola chronione

Ćwiczenie:
Utwórz klasę z polami chronionymi i drugą (w tym samym pliku), która posiada metodę manipulującą danymi chronionymi z pierwszej klasy.

 

Rozwiązanie:

package net.traininguniverse.main;

class Animal{
  protected String name;
  protected int age;
}

public class Main {

  void setName(Animal animal, String name){
    animal.name = name;
  }
  String getName(Animal animal){
    return animal.name;
  }
  void setAge(Animal animal, int age){
    animal.age = age;
  }
  int getAge(Animal animal){
    return animal.age;
  }

  public static void main(String[] args){
    Animal animal = new Animal();
    Main main = new Main();

    main.setName(animal,"Reksio");
    main.setAge(animal,5);

    String name = main.getName(animal);
    int age = main.getAge(animal);

    System.out.println("Zwierzak nazywa się: " + name + " oraz ma " + age + " lat");

  }
}

Uwaga!
Tylko jedna klasa może być publiczna, inaczej kompilator wyrzuci błąd, że muszą być w oddzielnych plikach.

Java | dostęp do metod chronionych

Ćwiczenie.
Wykaż, że metody chronione podlegają dostępowi pakietowemu, ale nie są metodami publicznymi.

Rozwiązanie:
Tworzymy dwie klasy: Animal i Owner w dwóch oddzielnych pakietach.
Odpowiednie klasy są dostępne poniżej:

Animal.java:

package net.traininguniverse.hiddden;

public class Animal {

  protected boolean isHungry(boolean feed) {
    if (feed)
      return false;
    else
      return true;
  }

  public boolean showIsHungry(boolean feed) {
    return isHungry(feed);
  }
}

 

 

Owner.java:

package net.traininguniverse.main;

import net.traininguniverse.hiddden.Animal;


public class Owner {

  public static void main(String[] args) {

    Animal animal = new Animal();
    //animal.isHungry(true);
    //blad kompilatora (protected access), wiec nie jest publiczna
    System.out.println(animal.showIsHungry(true));
    //wyswietla false, czyli podlega dostepowi pakietowemu
  }
}