Sterowanie przebiegiem wykonania

Najprostsza instrukcja:
if-else
, czyli jeżeli warunek spełniony, to wykonuj daną instrukcję lub blok instrukcji, lub w przeciwnym wypadku co innego

Przykłady, iteracji:
while, do-while, for, foreach
while – wykonaj instrukcje dopóki warunek jest prawdziwy
do-while – tutaj odmiennie, wykonaj przynajmniej jeden raz, a potem dopiero sprawdzaj warunek
for – to m. in. trzy kolejne pola rozdzielone średnikami: inicjalizacja, warunek, inkrementacja
foreach – wykonanie kolejnych iteracji dla wszystkich elementów danej kolekcji

return, break, continue
return – wyjście z metody
break – przerwanie wykonania pętli
continue – przejście do kolejnej iteracji w pętli (pominięcie dalszych instrukcji w bloku)

“goto” <=> etykieta: iteracja {iteracja { break/continue etykieta; } }

switch(selektor){
case wartość: instrukcja; break;
//...
default: instrukcja;
}

Przykłady rozwiązania ćwiczeń